Podmínky podnikání

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi uživateli služby (dále jen klient) a poskytovatelem služby Řemesla pro cestovní ruch „Lori“ - www.croatia-charteryacht.com (dále jen CCY) jako prostředník mezi charterovými společnostmi a klientem.
Společnost CCY jako zprostředkovatelská agentura předává svým klientům podmínky pronájmu závazné výhradně pro vybrané plavidlo, které je vlastněno charterovou společností nebo chartou (sdružením) majitelů.
CCY na základě informací uváděných na svých internetových stránkách poskytuje svým klientům charterovou službu nebo zapůjčení lodí.
Tyto obchodní podmínky a prohlášení o ochraně soukromí představují smlouvu mezi klientem a CCY. Platbou předem za službu pronájmu zákazník nebo nájemce potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů a že je plně akceptuje, a tímto stvrzuje platnost nájemní smlouvy.

2. Rezervace a platba

Komunikace mezi klientem a CCY je většinou prostřednictvím e-mailu. Poté, co CCY obdrží požadavek na rezervaci, okamžitě zodpoví všechny otázky klienta ohledně rezervace a zaplacení zálohy. Úhrada zálohy (50% ceny pronájmu a ubytování na lodi) se provádí bankovním převodem na devizový účet CCY nejpozději do 7 dnů od odeslání platebních údajů. Po obdržení zálohy CCY zasílá potvrzení rezervace elektronicky klientovi. Zbylých 50% z ceny je placeno stejným způsobem nejméně 4 týdny před začátkem užívání služby.
Po zaplacení zbývajících 50% ceny CCY zašle zákazníkovi poukázku se všemi potřebnými informacemi, které klient předloží v charterové základně (marině), aby mohl převzít loď.
Pokud objednáváte ve lhůtě kratší než 60 dní před použitím služby, musíte zaplatit celou částku za pronájem nebo ubytování na lodi.
Ceny nájmu nebo pronájmu lodí jsou zveřejněny v eurech dle aktuálních cen harterových společností a zahrnují DPH.
Ceny zahrnují: ubytování v technicky vyhovující a čisté kajutě (lodi) s plnou nádrží paliva a vody, s možností využití veškerého vybavení na palubě, povinné a havarijní pojištění, pojištění posádky pro případ nehody, kotvení v domovském přístavu, povolení plout v Chorvatsku, povolení ke koncesi pro člun.
V ceně nejsou zahrnuty platby za přístavy a poplatky v jiných přístavech, pobytová taxa, náklady na pohonné hmoty, parkoviště, stejně jako zdravotní pojištění členů posádky. Při vrácení plavidla musí být palivové nádrže plné.

Při rezervaci je nutné předem odeslat VHF navigační licenci a certifikát. Seznam posádky musí být zaslán nejméně 7 dní před nástupem do plavidla. Pokud klient vyžaduje kapitána nebo hostesku na palubě, mělo by to být při rezervaci uvedeno. Pobytová taxa je splatná v marině v charterové základny po potvrzení seznamu posádky. Je obvyklé, že pronajaté čluny se přebírají v sobotu odpoledne a vrací se v sobotu ráno. Návrat na základnu v den před vylodením je v mnoha případech doporučen a v některých případech i vyžadován.

3. Práva a povinnosti charterových společností

Charterová společnost se zavazuje poskytnout loď/lodě zákazníkovi v provozuschopném stavu a s kompletním vybavením zahrnutým v ceně.
Nádrže na palubě musí být při vrácení lodi klientem naplněny vodou a palivem. V případě, že loď z jakéhokoliv důvodu není včas přistavna klientovi, pak má klient nárok na vrácení peněz charterovou společností za ty dny, kdy neměl možnost využívat loď.
V takovém případě je častou praxí charterových společností, nabídnutí klientovi náhradní loď v dohodnuté době a na dohodnutém místě, která musí být stejná nebo lepší než původně objednaná. Pokud charterová společnost neposkytuje náhradní loď, je klient oprávněn ukončit nájemní smlouvu a požadovat vrácení peněz od charterové společnosti.
V takovém případě je zákazníkovi poskytnuta náhrada pouze za uhrazenou částku, všechna ostatní práva jsou vyloučena. Pokud je loď nebo zařízení poškozené v důsledku přírodních katastrof, je klient povinen kontaktovat charterovou společnost. Charterová společnost je povinna odstranit závadu co nejdříve, tj. do 24 hodin. V takovém případě nemá klient nárok na náhradu škody.

4. Práva a povinnosti klienta

Zákazník je povinen plavit se pouze v Chorvatských teritoriálních vodách. Pokud chce klient opustit Chorvatské teritoriální vody, musí obdržet zvláštní písemný souhlas. Jakékoliv poškození plavidla v ponorné oblasti způsobené nedbalostí klienta bude opraveno na náklady klienta. Zákazník musí jednat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se navigace na moři. Závady zjištěné na lodi během plavby je klient povinen oznámit charterové společnosti. Vznikne-li škoda třetím osobám způsobená nedbalostí klienta na kterou se pojištění nevztahuje, je klient povinen uhradit veškeré hmotné, právní a jiné náklady z takové události.
Klient musí mít licenci pro plachtění a zavazuje se nepředat loď třetí straně, nepoužívat člun pro přepravu osob nebo zboží ani pro obchodní účely. Klient se zavazuje dodržet počet lidí na palubě tak, jak bylo potvrzeno v seznamu posádky. Klient se zavazuje neřídit loď pod vlivem alkoholu nebo drog, naplánovat plavební trasu tak, aby se den před termínem vrácení lodi nacházel v blízkosti sjednaného kotviště, dodržovat všechny předpisy a zvyky platné v oblasti plavby.

5. Pojištění a vklad

Všechny lodě jsou pojištěny. Pojistná smlouva zahrnuje pojištění osob a pojištění třetích stran. Osobní majetek cestujících není pojištěn. Pojištění nezahrune škodu vzniklou z nedbalosti, nedbalosti nebo úmyslu ze strany klienta.
Před převzetím plavidla je klient povinen složit zálohu na způsobenou škodu charterové společnosti. Hodnota Zálohy na způsobenou škodu je různá a je vypočtena podle hodnoty plavidla. Záloha na způsobenou škodu může být složena v hotovosti nebo kreditní kartou a vrácena klientovi poté, kdy klient vrátil loď v neporušeném stavu. Pokud dojde k poškození lodi nebo k chybějícímu vybavení na palubě, použije se záloha na úhradu škody v přiměřené výši škody. Zbytek se vrátí klientovi. Pokud nejsou palivové nádrže při předání lodi plné, použije se záloha na doplnění palivové nádrže, a případný zůstatek zálohy bude vrácen klientovi. Pokud náklady na kapitána nebo hostesku nebudou uhrazeny v dohodnuté výši, bude to doplaceno ze zálohy. Platby přesahující hodnotu zálohy budou vypořádány z vkladu a pojištění.

6. Check-in / Check-out

Plavidlo je připraveno k převzetí v sobotu odpoledne. Loď je dodána klientovi s plnými nádržemi na vodu a palivo.
Při vrácení lodi je klient povinen doplnit plavidlu plnou palivovou nádrž. Během předání plavidla je klient povinen prověřit plavidlo a vybavení společně se zástupcem charterové společnosti a převzetí lodi potvrdit svým podpisem. Následné stížnosti nebudou přijaty.
Klient je povinen vrátit plavidlo do charterové společnosti v dohodnutou dobu a na dohodnutém místě. Obvyklá doba návratu je sobota ráno. Loď musí být čistá, nepoškozená a palivové nádrže musí být plné. V případě, že klient plavidlo nevrátí charterové společnosti ve správný čas a na správném místě, souhlasí klient s tím, že zaplatí denní sazbu nájemného za každý den prodlení zvýšený o 300%.
Zpoždění je účtováno za hodinu. Zpoždění může být opodstatněné v případě vyšší moci, pokud to klient okamžitě oznámí charterové společnosti.
Pokud není palivová nádrž plná, musí zákazník uhradit náklady na doplnění chybějícího paliva. V případě chybějícího inventáře nebo poškození plavidla budou tyto náklady charterovou společností vyúčtovány z částky vkladu a zbytek bude vrácen klientovi. Klient je povinen vrátit plavidlo sp prázdnou septikovou nádrží, která se musí vyprázdnit na otevřeném moři. Pokud se plavidlo nevrátí na charterovou základnu, je klient povinen uhradit veškeré náklady spojené s převodem plavidla na sjednanou charterovou základnu a veškeré případné zpoždění. Doporučuje se, aby byla plavidla v posledních 24 hodinách v blízkosti místa charterové základny.

7. Zrušení

Pokud se zákazník z jakéhokoli důvodu zříká charterové služby, musí tak učinit písemně e-mailem nebo poštou. Datum, kdy CCY obdrží písemné oznámení o zrušení, je základem pro výpočet nákladů na úhradu.

Pokud klient ukončí pronájem do 30 dnů před začátkem služby, bude klientovi účtován storno poplatek ve výši od 100% z celkové ceny.
Pokud klient ukončí pronájem od 31 do 60 dnů před začátkem služby, bude klientovi účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny.
Pokud klient ukončí pronájem více než 60 dní před začátkem poskytování služby, bude klientovi účtován storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny

Pokud klient ukončí nájemní službu, může se na základě předchozí dohody s charterovou společností a CCY obrátit na jinou osobu, která převezme jeho práva a povinnosti. V takovém případě nejsou náklady na úhradu účtovány. V případě, že klient z objektivních důvodů (úmrtí v rodině, nehoda s těžkým fyzickým zraněním, náhlá akutní nemoc, která vyžadike urgentní lékařskou péči, komplikace během těhotenství, vojenské cvičení apod) zruší pronájem, zaplacená částka nebude vrácena, ale klient může v následujícím období aktuálního nebo příštího roku použít stejnou částku. V takovém případě je klient povinen předložit důvěryhodnou dokumentaci (důkaz doklad o úhradě).

CCY není odpovědný za nedodržení sjednané a uhrazené služby nebo část služeb v případě zásahu vyšší mocí (válka, nepokoje, stávky, teroristické aktivity, zdravotní poruchy a elementární katastrofy, zásahy příslušných orgánů apod.).
CCY a charterové společnosti si vyhrazují právo na změnu objednaného plavidla v případě, že je již rezervováno nebo je loď poškozena v důsledku nepředvídaných okolností, např. přírodní katastrofy předchozí nehody na moři, velký neúspěch a podobně. V tomto případě
CCY a charterové společnosti poskytnou klientovi náhradní plavidlo stejné nebo lepší specifikace.

8. Posádka

Pokud se klient rozhodne doplnit člena posádky (skepper, hosteska, šéfkuchař, ...), je povinen se k nim nejlépe obrátit. Klient je povinen zajistit jídlo pro posádku, pokud není dohodnuto jinak. V případě plavby s doplněným členem posádky musí být loď vrácena do základny o 1 den dříve před sjednaným termínem vrácení (tj. pátek) nejpozději do 18:00.

9. Reklamace

Pokud má zákazník během převzetí plavidla stížnost, musí o tom informovat charterovou společnost a CCY. Pouze písemné námitky a stížnosti budou vzaty v úvahu. Veškeré námitky během doby pronájmu budou průběžně řešeny, pokud to bude možné. Pokud tomu tak není, pak bude zahájeno soudní řízení ve věci neplnění povinnosti charterovou společností.