Warunki handlowe

1. Przepisy wstępne

Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki między użytkownikiem usług (dalej: klient) a pośrednikiem usług w zakresie turystyki „Lori” - www.croatia-charteryacht.com (dalej: pośrednik ) pomiędzy firmą czarterową a klientem
CCY jako agencja maklerska przekazuje swoim klientom warunki czarteru wyłącznie dla wybranego statku, które w rzeczywistości są warunkami Karty Czarterowej lub Karty Właściciela.
CCY w oparciu o informacje zawarte na swojej stronie internetowej zapewnia swoim klientom usługę czarterową lub wypożyczenie łodzi. Niniejsze Warunki handlowe i oświadczenie o ochronie prywatności stanowią umowę między Klientem a CCY. Zaliczką, za usługę wynajmu lub czarteru, klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami i polityką prywatności i że w pełni je akceptuje, a tym samym podpisał umowę najmu.

2. Rezerwacja i płatność

Komunikacja między klientem a CCY odbywa się głównie za pośrednictwem poczty e-mail. Po otrzymaniu przez CCY zgłoszenia rezerwacji, agencja niezwłocznie odpowie na wszystkie pytania dotyczące rezerwacji i płatności zaliczki.
Wpłata zaliczki (50% ceny wynajmu i zakwaterowania na statku) odbywa się przelewem na rachunek dewizowy CCY, w ciągu 7 dni od wysłania informacji o płatności. Po otrzymaniu zaliczki CCY wysyła potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną do klienta. Pozostałe 50% jest wpłacane w ten sam sposób, co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Po wpłacie pozostałego 50% CCY przesyła klientowi voucher ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, które klient przedstawi w bazie czarterowej, aby móc zabrać łódź.
Jeżeli klient ma mniej niż 60 dni przed skorzystaniem z usługi, musi zapłacić całą kwotę za czynsz lub zakwaterowanie na łodzi.
Ceny najmu lub wynajmu łodzi są publikowane w EUR według aktualnych cen firm czarterowych i zawierają podatek VAT.
Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne zbiorniki paliwa i wody, korzystanie z wszystkich urządzeń na pokładzie, ubezpieczenie statku, ubezpieczenie załogi od wypadku, cumowanie w porcie, pozwolenie na żeglowanie w Chorwacji, zezwolenie koncesji dla łodzi.
Cena nie obejmuje: opłat portowych i podatków w innych marinach, podatku pobytowego, kosztów paliwa, parkingu, a także ubezpieczenia zdrowotnego członków załogi. Podczas zwrotu statku zbiorniki paliwa muszą być pełne.
Przy rezerwacji należy przesłać, z wyprzedzeniem, licencję nawigacyjną VHF i certyfikat. Jeżeli klient chce wynająć łódź z załogą na pokładzie, powinien poinformować o tym agencję przy rezerwacji statku.

Lista załogi musi zostać wysłana najpóźniej 7 dni przed wejściem na pokład.
Opłatę za pobyt należy uiścić w marinie w bazie czarterowej po potwierdzeniu listy załogi. Zwyczajem jest, że wyczarterowane łodzie przejmuje się w soboty po południu, a oddaje w soboty rano. Powrót do stacji bazowej w dniu poprzedzającym wyokrętowanie jest w wielu przypadkach zalecane, a w niektórych przypadkach wiążące.

3. Prawa i obowiązki firm czarterowych

Firma czarterowa zobowiązuje się dostarczyć statek klientowi w dobrym i bezpiecznym stanie oraz z pełnym wyposażeniem zawartym w cenie. Zbiorniki na pokładzie muszą być napełnione wodą i paliwem podczas odbioru statku przez klienta. Jeżeli statek z jakiegokolwiek powodu nie jest zabezpieczony dla klienta, wówczas klient ma prawo pobrać pieniądze od firmy czarterowej za te dni, ponieważ nie był w stanie korzystać z łodzi z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji, praktyką firmy czarterowej, jest udostępnienie klientowi statku zastępczego w umówionym czasie i w uzgodnionym punkcie – statek musi być w tym samym lub lepszym standardzie niż zarezerwowany. Jeśli firma czarterowa nie zapewni łodzi zastępczej, klient ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu pieniędzy przez firmę czarterową. Klient otrzymuje zwrot tylko wpłaconych pieniędzy, inne roszczenia materialne są wykluczone.
Jeżeli statek lub wyposażenie ulegnie zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych, wówczas klient jest zobowiązany do skontaktowania się z firmą czarterową. Firmy czarterowe są zobowiązane do usunięcia wady tak szybko, jak to możliwe, tj. w ciągu 24 godzin. W takim przypadku klient nie jest uprawniony do odszkodowania.

4. Prawa i obowiązki klienta

Klient jest zobowiązany do pływania tylko na chorwackich wodach terytorialnych. Jeśli klient chce opuścić chorwackie wody terytorialne, musi uzyskać specjalną (pisemną) zgodę. Wszelkie uszkodzenia podwodnego obszaru spowodowane zaniedbaniem klienta zostaną naprawione na koszt klienta. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących żeglugi na morzu. Jeżeli, podczas rejsu, dojdzie do sytuacji kryzysowej, np.: awarii, uszkodzenia… klient musi niezwłocznie powiadomić o tym firmę czarterową. Jeżeli zaniedbanie klienta na pokładzie statku spowodowało szkody dla stron trzecich i nie jest objęte ubezpieczeniem, klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów materialnych, prawnych i innych wynikłych z takiego zaniedbania.
Klient musi mieć patent żeglarski i nie może: przekazać statku osobie trzeciej, korzystać z łodzi do przewozu osób lub towarów w celach handlowych, działać na łodzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków . Na pokładzie nie może być więcej osób niż wykazuje lista załogi. Należy zaplanować trasę tak, aby dzień przed powrotem do portu macierzystego być w jego pobliżu, zgodne ze wszystkimi przepisami i zwyczajami w nawigacji.

5. Ubezpieczenie i depozyt

Wszystkie łodzie są objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje pasażerów i osoby trzecie. Własność prywatna podróżnych nie jest objęta ubezpieczeniem. Szkoda wynikająca z zaniedbania lub zamiaru zaniedbania ze strony klienta, nie obejmuje ubezpieczenia.
Przed przejęciem statku klient jest zobowiązany do pozostawienia kaucji na rzecz firmy czarterowej. Wysokość kaucji jest różna i obliczana jest na podstawie wartości statku. Kaucja może zostać uregulowana gotówką lub kartą kredytową i zostanie zwrócona klientowi po tym, jak klient zwróci statek w stanie, w którym go wynajął. Jeśli nastąpiło uszkodzenie statku lub brakuje jakiegoś sprzętu na pokładzie, wówczas depozyt zostanie wykorzystany do żądania odszkodowania w wysokości równej szkodom. Reszta wróci do klienta.
Jeśli zbiorniki paliwa (kiedy klient oddaje statek) nie są w pełni napełnione, za napełnienie zbiornika paliwa, opłaty zostaną odjęte od depozytu plus opłata za ładowanie. Jeśli kapitan lub hostessa itp. nie otrzymają zapłaty w uzgodnionej kwocie, zostanie to wykonane z depozytu. Odszkodowania do wysokości depozytu jest regulowane z depozytu, a odszkodowania przekraczające wysokość depozytu są rozliczane z depozytu i ubezpieczenia.

6. Check-in / Check-out

Statek dostarczany jest do klienta w soboty po południu z pełnymi zbiornikami na wodę i paliwo. Przy zwrocie statku klient jest również zobowiązany do posiadania pełnego zbiornika paliwa.
Podczas procedury transferu statku, klient jest zobowiązany do inspekcji statku i sprzętu wraz z przedstawicielem firmy czarterowej i potwierdzenia statusu statku z jego podpisem. Kolejne skargi nie będą przyjmowane. Klient ma obowiązek zwrócić statek firmie czarterowej w uzgodnionym czasie i miejscu. Czas powrotu łodzi to sobota rano. Łódź musi być czysta i nieuszkodzona. Jeśli klient nie zwróci firmie czarter łodzi w odpowiednim czasie i we właściwym miejscu, klient zobowiązuje się zapłacić kwotę dziennej stawki wynajmu za każdy dzień zwłoki - wzrost o 300%. Opóźnienie jest naliczane za godzinę. Opóźnienie może być uzasadnione w przypadku działania siły wyższej, o ile klient niezwłocznie powiadomi o tym firmę czarterową.
Jeśli zbiornik paliwa nie jest pełny, klient musi zapłacić za brakujące paliwo serwisowi napełniania zbiornika. W przypadku braku inwentarza lub uszkodzenia statku, firma kurierska zostanie obciążona kwotą depozytu, a pozostała część zostanie zwrócona klientowi. Klient jest zobowiązany do zwrotu statku z pustym szambem, który jest wymagany do opróżnienia na otwartym morzu. Jeżeli łódź nie zostanie doprowadzona do miejsca/mariny, z którego rozpoczęła rejs, klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów transferu statku do tego miejsca oraz innych kosztów, które wynikną z zaistniałej sytuacji. Zaleca się, aby statek znajdował się w pobliżu bazy czarterowej w ciągu ostatnich 24 godzin.

7. Anulowanie

Jeśli klient z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z usługi czarterowej, musi to zrobić pisemnie e-mailem lub pocztą. Data, na którą CCY otrzymuje pisemne zawiadomienie o odwołaniu, jest podstawą do obliczenia kosztów zwrotu.
Jeśli klient wypowie dzierżawę w terminie od 0 do 30 dni przed rozpoczęciem usługi, klient zostanie obciążony 100% rabatem na pokrycie kosztów.
Jeśli klient zrezygnuje z dzierżawy od 31 do 60 dni przed rozpoczęciem usługi, klient zostanie obciążony 50% zniżką na pokrycie kosztów.
Jeśli klient wypowie dzierżawę na więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem usługi, klient zostanie obciążony 30% zniżką na całkowitą cenę.

Jeśli klient wypowie usługę wynajmu, może, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą czarterową i CCY , poszukać innej osoby, która przejmie jego prawa i obowiązki. W takim przypadku koszty zwrotu wpłaconych pieniędzy nie są naliczane. W przypadku, gdy klient z przyczyn obiektywnych (śmierć w rodzinie, wypadki powodujące poważne obrażenia fizyczne, nagłej choroby, która wymaga pilnej opieki medycznej, komplikacje podczas ciąży, ćwiczeń wojskowych etc.) anuluje wynajem, wpłacona kwota nie będzie zwracana, ale klient może wykorzystać tę kwotę w następnym okresie bieżącego lub przyszłego roku.
W takim przypadku klient jest zobowiązany przedstawić wiarygodną dokumentację (dowód).

CCY nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie może zrealizować usług lub ich część w wyniku sytuacji niezależnych od niego, np.: wojny, zamieszek, strajków, działań terrorystycznych, zdrowia oraz klęski żywiołowej, interwencji właściwych organów itp.).
CCY i czarter Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego statku w przypadku, gdy zarezerwowany jacht jest uszkodzony z powodu nieprzewidzianych okoliczności, np.: klęski żywiołowej, wcześniejszego wypadku na morzu, dużej awarii itp. W tym przypadku firma czarterowa zobowiązuje się dostarczyć klientowi statek o takiej samej lub lepszej specyfikacji.

8. Załoga

Jeśli klient zdecydował się zatrudnić załogę (kapitan, hostessa, kucharz, ..itd), zobowiązany jest traktować ją w najlepszy możliwy sposób. Jest zobowiązany zapewnić załodze żywność, chyba, że uzgodniono inaczej. W przypadku zatrudniania członków załogi statku, musi wrócić do bazy w nocy, w okresie najmu (piątek), w godzinach 18:00.

9. Reklamacje

Jeżeli klient ma uwagi w trakcie przejęcia statku, musi poinformować o tym firmę czarterową i CCY. Uwzględniane będą tylko zastrzeżenia i reklamacje złożone na piśmie. Wszelkie zastrzeżenia w okresie czarterowym będą rozstrzygane zgodnie z umową. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, sprawę rozstrzygnie sąd.